ДҮЖ - Дайын үй жұмыстары АЛГЕБРА 11 сынып, Әбілқасымова А.Е.

Авторлар: Әбілқасымова А.Е., Корчевский В.Е., Жұмағулова З.А.

Баспасы: Мектеп

Жылы: 2020

Электрондық кітап

 0-Бөлім. 10 сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталауға арналған жаттығулар

1-Бөлім. Алғашқы функция және интеграл

1. Алғашқы функция және анықталмаған интеграл 

3.  Қисықсызықты трапеция және оның ауданы

5. Анықталған интегралдың геометриялық және физикалық есептерді шығаруда қолданылуы

2-Бөлім. Математикалық статистика элементтері.

6. Бас жиынтық және таңдама

7.  Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар

8. Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау

3-Бөлім. Дәреже және түбір. Дәрежелік функция 

9. n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері 

12. Дәрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі

4-Бөлім. Иррационал теңдеулер мен теңсіздіктер. 

14. Иррационал теңдеулер және олардың жүйелері

5-Бөлім. Комплекс сандар

16.  Жорамал сандар. Комплекс санның анықтамасы

17. Алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану

18. Квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері. Алгебраның негізгі теоремасы

6-Бөлім. Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар

19. Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі

21. Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі

22. Көрсеткіштік функция туындысы мен интегралы. Логарифмдік функцияның туындысы

7-Бөлім. Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер

23. Көрсеткіштік теңдеулер және олардың жүйелері

7-Бөлім. Дифференциалдық теңдеулер

27. Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат. Айнымалылары ажыратылатын 1-ші ретті дифференциалдық теңдеулер

28. 2-ші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер